ENGELLİ HAKLARI

* Engelli Kimdir Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini,çeşitli derecelerde kaybetmesi dolayısıyla, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan; korunma, bakım veya iyileştirme (rehabilitasyon), danışmanlık ve destek hizmetine ihtiyaç duyan kişilere (engelli) denir.

* Ağır Engelli Kimdir Engel durumuna göre engel oranının %50 ve üzerinde (Ağır engelli ibaresi EVET) olduğu tespit edilenlerden, günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişilerdir.
* Engelli sağlık kurulu raporu nedir? Nereden, Nasıl Alınır? Kişinin engel ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten, yetkili hastanelerin engelli sağlık kurulunca hazırlanan belgedir.%40 ve üzeri engelli raporu alan vatandaşlarımız engelli haklarından faydalanabilirler. Bakanlıkça rapor vermeye yetkilendirilen hastanelere engelli, engellinin velisi ya da vasisi doğrudan veya 182 den sağlık kuruluna randevu alarak; kamu kurum ve kuruluşlarından (Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Türkiye İş Kurumu, Defterdarlık) alacakları sevklerle başvuru yapabilir.

* Geçerlilik Süresi Engelli sağlık kurulu raporunda raporun geçerlilik süresi belirtilmiş ise belirtilen süre kadar rapor geçerlidir. Eğer raporun sürekli olduğu belirtilmiş ise rapor süresiz geçerlidir. (Özel hastanelerden alınan raporlar geçerli değildir)

* İtiraz Engelli sağlık kurulu raporuna engelli, engelli velisi veya vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte bulunduğu ilin İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurur. İlçe Sağlık Müdürlüğünce, rapor alacak kişi, farklı bir rapor vermeye yetkili en yakın hastaneye gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Raporların farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve rapor tanzim edilmesi amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin Engelli Sağlık Kurulunca verilen kararı kesindir.
* Engelli Kimlik Kartı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerince %40 ve üzeri engellilere verilecek kimlik kartıdır. Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerle engelilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır.

* Engelli Kimlik Kartını Kimler Alabilir? Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili yönetmeliğe göre düzenlenmiş raporla en az %40 engelli olduğunu belgeleyen kişiler engelli kimlik kartı alabilir.

* Engelli Kimlik Kartı Başvurusu Nereye Yapılır? Engelli kimlik kartı almak için yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğüne müracaat edilir.

* Engelli Kimlik Kartı İçin Gerekli Belgeler Engelli sağlık kurulu raporu aslı ya da onaylı fotokopisi, nüfuz cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf.
* Engelli Maaşı Engelli sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduklarını belgeleyen, kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının altında bir gelire sahip olan Türk vatandaşlarına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ödenen maaştır.

* Engelli Maaşını Kimler Alabilir? Engelli maaşı alabilmek için en az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmamak, kendisine nafaka bağlanmış ya da bağlanması mümkün olmamak, kişi başına düşen gelirin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında (2019 yılı için kişi başı gelir 609 tl)olması gerekir.

* Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’a başvurulur.

* Engelli Maaşı İçin Gerekli Belgeler - Engelli sağlık kurulu raporu, - Kimlik fotokopisi, - Başvuru formu, - Engellinin vasisi var ise vasi kararı örneği, - Engellinin vekili varsa vekaletname örneği

* Engelli Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir? a. Engellinin ölümü b. Engellinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, c. Engellinin maaştan feragatı d. Engelli ya da 18 yaşından küçük engelli yakınının sosyal güvenceye sahip olması e. 18 yaşından küçük engellinin 18 yaşını tamamlaması,yaşı dolan engelli vatandaşın yeni rapor alarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yeniden müracaat etmesi, f. Her ne suretle olursa olsun kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının üzerinde gelir elde edilmesi, g. Süreli engelli sağlik kurulu raporunun süresinin dolmasına rağmen yeni raporun 1 yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na verilmemesi h. Adres değişikliğinin 1 yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirilmemesi i. Engelli maaşının aralıksız 1 yıl alınmaması

* Engelli maaşı alanların tedavi giderleri nasıl karşılanır? Engelli maaşı alan kişilerin tedavi giderleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun gereğince devlet tarafından genel sağlık sigortası kapsamında karşılanır.

* Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur? Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler 3 ay içinde bildirilmezse, yapılan incelemede haksız yere alındığı tespit edilen maaşlar geriye dönük yasal faiziyle birlikte engelliden veya vasisinden geri alınır.

* Engelli maaşına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir? - Engelli sağlık kurulu raporu, - Kimlik fotokopisi, - Başvuru formu, - Engellinin vasisi var ise vasi kararı örneği, - Engellinin vekili varsa vekaletname örneği

* Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir? a. Engellinin ölümü b. Engellinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, c. Engellinin maaştan feragatı d. Engelli ya da 18 yaşından küçük engelli yakınının sosyal güvenceye sahip olması e. 18 yaşından küçük engellinin 18 yaşını tamamlaması,yaşı dolan engelli vatandaşın yeni rapor alarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yeniden müracaat etmesi, f. Her ne suretle olursa olsun kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının üzerinde gelir elde edilmesi, g. Süreli engelli sağlık kurulu raporunun süresinin dolmasına rağmen yeni raporun 1 yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına verilmemesi h. Adres değişikliğinin 1 yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmemesi i. Engelli maaşının aralıksız 1 yıl alınmaması

* Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler bildirilmezse ne olur? Engelli maaşının kesilmesini gerektiren sebepler 3 ay içinde bildirilmezse, yapılan incelemede haksız yere alındığı tespit edilen maaşlar geriye dönük yasal faiziyle birlikte engelliden veya vasisinden geri alınır.

* Aynı evde birden fazla engelli varsa her birisi için ayrı maaş başvurusu yapilabilir mi? Aynı evde birden fazla engelli bulunduğunda, kişi başına düşen gelir muhtaçlık sınırının altında ise ve engelli maaşı için aranan diğer şartlar mevcutsa her biri için ayrı maaş başvurusunda bulunulabilir.

* Engelli maaşı başvurusu için 18 yaşını doldurmuş engellide vesayet şartı aranır mı? Maaş başvurusu yapılırken eğer engelli 18 yaşını doldurmuş ve vekâletname veremeyecek derecede ağır engelli ise vesayet şartı aranır.

* Engelli maaşı hangi dönemlerde ödenir? Engeli maaşı aylık ödenir.
* Evde bakım ücreti nedir? Engelli sağlık kurulu raporuyla ağır engelli olduğu belgelenen, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyen kişilerin yakınlarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından aylık olarak ödenen ücrettir.

* Evde bakım ücreti başvurusu nereye yapılır? Evde bakım ücreti almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmak gerekir.

* Evde bakım ücretine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir? a. TC.Kimlik numarası beyanı, b. Engelli sağlık kurulu raporu, c. Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler d. İki adet vesikalık fotoğraf, e. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, f. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasina ilişkin mahkeme kararı, g. Anne babanın boşanmış olması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

* Kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte ikisinin altında ise ailede bakıma muhtaç her engelli için ayrı ayrı evde bakım ücreti alınabilir. Fakat mevcut düzenlemeye göre bir bakıcı akrabanın, aynı anda en fazla iki engelliye bakabileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, ailede ikiden fazla bakıma muhtaç engelli varsa, yani üçüncü ve dördüncü engelliler için ikinci bir bakıcı tayin edilir ve bakım ücreti bu ikinci bakıcıya ödenir.

* Kimler bakıcı olabilir? Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, anne ve babası ile bunların anne ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halalari ile halalarınin eşleri,hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her biri bakıcı olabilir. Burada belirtildiği gibi, yasaya göre, bakıma muhtaç engellinin birinci, ikinci ve üçüncü dereceden akrabaları bakıcı olabilir.

* Evde bakım ücreti alan ya da bakıma muhtaç kimsenin çalışması bakım aylığı almaya engel midir? Evde bakım ücreti alan ya da bakıma muhtaç kişinin çalışması eğer kişi başına düşen gelir olan asgari ücretin üçte ikisini geçmiyorsa bakım aylığı almaya engel değildir.

* Evde bakim ücreti hangi durumlarda kesilir? a. Bakıma muhtaç engellinin ölümü, b. Engellinin sağlık kurulu raporunun değişmesi sonucu ağır ibaresine hayır yazılmasıyla ağır engelli olmadığının anlaşılması, c. Adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi, d. Kişi başına düşen gelir miktarınin asgari ücretin üçte ikisinin üzerinde olması.

* Bir bakıcı kaç bakıma muhtaç engellinin bakımını üstlenebilir? Bir bakıcı en fazla iki bakıma muhtaç engellinin bakımını üstlenebilir.

* Evde bakım maaşı almak engelli maaşı almaya engel midir? Gelir kriterini aşmıyor olmak kaydı ile bakım maaşı almak engelli maaşı almaya engel değildir.
* Özel eğitim nedir? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

* Kimler özel eğitimden yararlanabilir? Özel eğitimden yararlanabilmek için a. Özel eğitimden yararlanacak engellinin engelli sağlık kurulu raporunda özel eğitimden yararlanabileceğinin belirtilmesi, b. Rapordaki engel oranının en az %20 olması, c. Rehberlik Araştırma Merkezlerince özel eğitim alabilmek için karar verilmesi, d. Engelli bireyin özel eğitim alabilmek için gerekli yaşta olması gerekir.

* Özel eğitimden yararlanabilmek için nereye başvurmak gerekir? Engellinin özel eğitimden yararlanabilmesi için velisi ya da vasisi tarafından ikamet edilen ilçenin Rehberik Araştırma Merkezine müracaat etmesi gerekir 46. Özel eğitime başvurmak için gerekli belgeler nelerdir? a. Bireyin, velisinin ya da okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu. b. Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu. c. Gerektiğinde tıbbi tanımlaması ile ilgili sağlık kurulu raporu.

* Özel eğitim ayda kaç seans verilir? Özel eğitim alan bireylere ayda 8 seans bireysel eğitim, 4 seans grup eğitimi olmak üzere toplam 12 seans eğitim verilir.

* Özel eğitimde yaşanan problemlerde nereye başvurmak gerekir? Özel eğitimde yaşanan problemler ile ilgili başvuru makamı ilçedeki Mili Eğitim Müdürlükleridir.

* Engelliler ilköğretimde hangi eğitim modellerinden faydalanabilir? Engelliler, ilköğretimde özel alt sınıflarda, kaynaştırma sınıflarında ya da engel durumlarına uygun olan okullarda eğitim alabilirler.

* Engellilerin ilköğretimde hangi eğitim modelinden faydalanacağı nasıl belirlenir? Engellinin ilköğretimde hangi kapsamda eğitim alacağını belirlemek için Rehberlik Araştırma Merkezlerine başvurulur. Sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumuna uygun olan eğitim modeli, Rehberlik Araştırma Merkezinde engelli yakınıyla birlikte yapılan değerlendirmenin ardından belirlenir.

*Engellilere yönelik mesleki eğitimler için hangi kurum/kuruluşlara başvurmak gerekir? Meslek Edindirme Kurslarından yararlanmak isteyen engelli bireyler Türkiye Iş Mesleki Eğitim Merkezlerine ve Halk Eğitim Merkezlerine başvurabilirler. Ayrıca belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından açılan Mesleki Eğitim Kursları da bulunmaktadır, engelli bireyler bu kurslardan yararlanmak için kursu açan kuruma başvurmalıdır.
* İş arayan engelli bireyler nasıl bir yol izlemelidir? İş arayan engelli bireyler Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerine kayıt yaptırabilir, İŞKUR'un internet sitesinden engelli personel açığı olan firmaları takip edebilir, engelliler için düzenlenen devlet memurluğu sınavına girebilir ve açıklanan kadroları takip edebilirler.

* İŞKUR'a başvuru koşulları nelerdir? İŞKUR'a başvuracak engelli bireylerin 14 yaşını doldurmuş ve sağlık kurulu raporuna göre %40 ve üzerinde engelli olması, sağlık kurulu raporunda herhangi bir işte çalışamaz bilgisinin yer almaması gerekir.

* İŞKUR'a başvurmak için gerekli belgeler nelerdir? a. Engellik ölçütü, sınıflandırması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğe göre tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış hangi işlerde çalıştırılıp çalıştırılmayacaklarına dair sağlık kurulu raporu b. T.C. kimlik numarası, yabancılar için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yabancı kimlik numarasina sahip olmak c. Üç adet fotoğraf d. Diploma fotokopisi e. Varsa bitirmiş olduğu kurslara ilişkin sertifikalar gerekmektedir.

* Engelli bireyler için devlet memuru olma şartları nelerdir? Devlet memuru olabilmek icin a. Türk vatandaşı olmak, b. 18 yaşını doldurmak c. En az %40 engelli olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemek, d. Kura ile atanacaklar için en az ilkokul mezunu olmak, e. Engelli Kamu Personeli Seçme Sinavına girecekler için en az lise mezunu olmak gerekir.

* Özel sektörde engelli işçi çalıştırma oranı yüzde kaçtır? Özel sektörde engelli işçi çalıştırma oranı %3'tür.

* Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavi (E-KPSS) nedir? Kaç yılda bir yapılir? Engelli kadrosuna devlet memuru olarak atanmak için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 yılda bir yapılan sınavdır.

* Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav'na kimler katılabilir? En az lise mezunu, %40 ve üzeri engeli olan bireyler düzenlenen Devlet Memurluğu Sınavına katılabilirler.

* Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuru yapmak isteyen engelli bireylerin ilk olarak ÖSYM'ye ait www.osym.gov.tr adresli internet sitesinden edinecekleri Aday Başvuru Formu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurması gerekir. Burada düzenlenecek Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinin bir örneği, nüfus cüzdanı, engelli sağlık kurulu raporu, diploma ve diğer ilgili belgeler ile adayın kendisi tarafindan ÖSYM Başvuru Merkezine verilerek sınav başvuru süreci tamamlanmış olur
* Engelliler kaç yılda emekli olabilir? Engelliler 2009 öncesi çalışmaya başlamışlarsa emekli olabilmeleri için; a. Birinci derece (%80 ve üzeri) engellilerin 3.600 iş günü prim ödemeleri ve 15 yılını doldurmaları, b. İkinci derece (%60-80 arası) engellilerin 4.000 iş günü prim ödemeleri ve 18 yılını doldurmaları, c. Üçüncü derece (%40-60 arası) engellilerin 4.400 iş günü prim ödemeleri ve 20 yılını doldurmaları gerekmektedir 2009 yılı ve sonraki yıllarda çalışmaya başlayan engelliler ise a. % 60 ve üzeri engelli olanlar 3.960 gün prim ödemek ve 15 yılını doldurmak, b. % 50-59 arası engelli olanlar 4.320 gün prim ödemek ve 16 yılını doldurmak, c. % 40-49 arası engelli olanlar 4.680 gün prim ödemek ve 18 yılını doldurmak suretiyle emeklilik için müracaat edebilirler.

* Malulen emekliliğin şartları nelerdir? Malulen emekliliğe müracaat edilebilmesi için; a. Çalışmaktayken iş gücünün %60'ını kaybettiğinin kurumca sevk edilen sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi b. En az on yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak 1.800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malůl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksizin 1.800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması c. Malüliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştiğı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kurumdan yazılı istekte bulunulması gerekir.

* Engelli çocuğu bulunan çalışan anneler için özel bir düzenleme var mıdır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 28. maddesine göre bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan sigortalı annelerin 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödemelerinin dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına eklenerek erken emeklilik hakkı elde etmeleri sağlanmıştır.
* Engellilerin yararlanabileceği vergi indirimleri nelerdir? Engelilerin yararlanabilecekleri vergi indirimleri, Gelir Vergisi indirimi, Emlak Vergisi indirimi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyeti, Motorlu Taşitlar Vergisi (MTV) Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve engellilerin günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş araç-gereçlerde Katma Değer Vergisi istisnasıdır.

* Engelliliğe bağlı Gelir Vergisi indiriminden kimler yararlanabilir? Engelliliğe bağli Gelir Vergisi indiriminden engelli hizmet erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı yararlanabilir. Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler yararlanabilir.

* Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde çalışan engellilerin Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilmeleri için yapması gereken işlemler nelerdir? Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus cüzdanı örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmalıdır.

* Gelir Vergisi indirimine başvurmak için gerekli belgeler nelerdir? Vergi indirimi için gerekli belgeler a. İşyerinden alınacak engelli olarak çalıştıklarına dair belge, b. Engelli sağlık kurulu raporu, c. Kimlik fotokopisi, d. 3 adet fotoğraf Bakmakla yükümlü olduğu engellisi olanlar için gerekli belgeler a. Kendisine ait çalışma belgesi, b. Engellinin sağlık kurulu raporu c. Engelliye ait kimlik fotokopisi, d. Engellinin üç adet fotoğrafı e)Müstehaklık Belgesi ( SGK dan alınacak)

* Engellilere sahip oldukları konutta vergi muafiyeti var mıdır? Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesine göre: %40 ve üzeri engelli olup, brüt metrekaresi 200'ü geçmeyen, bir eve sahip engelliler emlak vergisinden muaftır.

* Emlak Vergisinden muaf olabilmek için nereye başvurmak gerekir? Gerekli belgeler nelerdir? Emlak Vergisinden muaf olabilmek için konutun bağlı bulunduğu belediyeye engelliye ait konutun tapusu, engelli sağlık kurulu raporu, kimlik fotokopisi ile birlikte başvurmak gerekir.

* Hangi engellilerin araçları için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanır? a. Sürücü belgesine sahip olan ve özel tertibatlı araç kullanabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenen engelli bireylerin yurtiçinden alacakları araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır b. Aynı muafiyet özel tertibat şartı olmaksızın %90 ve üzeri engel derecesine sahip olup araç kullanamayacak durumda olan engellilerin yakınları ya da istihdam edilen bir şoför tarafından kullanılmak üzere araçlar için de uygulanmaktadır.

* ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir? Engel oranı %90'ın üzerinde olanlar başka bir şart gerekmeksizin, altında olanlar için ise sürücü belgesine sahip ortopedik engelli olmaları otomotik vitesli ve araçta engeline uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılmış olması koşuluyla ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir.
* Engelli Kart (İstanbulkart) nedir? Engelli Kart, "Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş %40 ve üstü oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip kişilerin kullanabileceği seyahat kartıdır. Yurt dışından ve özel hastanelerden alınmış olan raporlar kabul edilmemektedir.

* Engelli Kartı (İstanbulkart) almak için nereye başvurmak gerekir Engelli Kartı (İstanbulkart) almak için İETT'ye bağlı başvuru merkezlerine başvurmak gerekmektedir.

* Engelli Kartı (İstanbulkart) almak için hangi belgeler gereklidir? Varsa engelli kimlik kartı fotokopisi veya engellilik bilgisinin nüfus cüzdanına işlenmiş halinin fotokopisi, fotokopi yoksa %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi, kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve başvuru merkezlerine yatırılacak kart ücreti.

* Refakatli Kart nedir? Engellik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlik Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş (%50 ve üstü, raporun ağır engelli kısmında “EVET” ibaresi olan engelli sağlık kurulu raporuna sahip kişilerin toplu ulaşım araçlarında yanlarında bir kişi ile seyahat edebilmelerine imkan veren ücretsiz karttır.

* Refakatli Kart almak için başvuru yeri neresidir? Refakatli Kart almak için İETT'ye bağlı başvuru merkezlerine başvurmak gerekmektedir.

* Refakatli Kart almak için gerekli belgeler nelerdir? - %50 ve üstü oranda engelli sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi (ağır engelli ibaresi belirtilmiş olmalıdır). - Engelli kimlik kartı aslı ve fotokopisi, - 1 adet vesikalık fotoğraf - Başvuru merkezlerine yatırılacak kart ücreti.

*. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? İSKİ tarafından yapılan tarifelendirmeye göre 2012 yılı itibariyle, %40 ve üzeri engelli olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen engellilerin faturalarında %50 oranında indirim uygulanmaktadır.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? İSEM'e kayıtlı engelli bireylere, İBB Spor Tesislerinde, fitness, yüzme, salon sporları gibi farklı branşlarda antrenörlük hizmeti verilmekte, bu tesislerde engelli bireylerin spor yapmaları sağlanmaktadır. Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara, 30 farklı spor kompleksi ve 13 yüzme havuzunda İSEM ile koordineli olarak, uzman eğitmenler eşliğinde, ücretsiz yüzme seansları düzenlenmektedir.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK AŞ'nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Engelli sürücüler ve araçları için otoparklarda standartlara uygun düzenlemeler yapılmakta, engellilere ücretsiz park hizmeti verilmektedir. Buna göre, kendisine ait engelli aracının ruhsatı ile engelli sağlık kurulu raporunu İspark'a ileten engelli kişilerin plakası sisteme tanıtılmakta ve bütün İspark parkomatları tarafından ücretsiz olarak kodlanmaktadır.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ'nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Halk Ekmek AŞ tarafından çölyak, PKU ve otizm hastalarinın etkili beslenmeleri konusunda glutensiz ve düşük fenilalaninli ürünlerle destek sağlanmaktadır. 2000 yıliından bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işbirliği ile glutensiz ve düşük fenilalaninli ekmek ve 2005 yılında ise glutensiz karışım un üretimi Halk Ekmek AŞ tarafından başlatılmıştır. Ayrıca bayramlarda glutensiz ürün paketleri ücretsiz olarak engellilere ulaştırılmaktadır.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş AŞ'nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Sosyal konut projelerinin giriş katları fiziksel engelli vatandaşlar için ayrılarak (minimum %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak üzere) kuraya tabi tutulmaksızın talep edenler Yapılan daire içi imalatlarda gündelik hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılarak, teslimler gerçekleştirilmektedir.
* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen oyunlarda engellilere belli oranda indirim uygulanmaktadır.

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nin engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Devlet Tiyatroları'nın hazırlamış olduğu oyunları engelliler ücretsiz olarak izleyebilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen müze ve ören yerlerine girişler engelli ve yanındaki bir refakatçisi için ücretsizdir. Hizmetten ücretsiz faydalanmak için ilgilinin engelli olduğunun engelli kimlik kartı vb. belgeler ile ibraz edilmesi gerekmektedir.

* Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Kredi Yurtlar Kurumu %40 ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporu bulunan engellilere burs ve yurt başvurularında öncelik tanımaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu'nun son yapılan modern binaları engelllerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilmektedir. Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde çalışamaz ibareli raporu bulunan engellilerin borçları tamamen silinmekte, diğer engellilerde ise alınan öğrenim ve katkı kredisinin üzerine Toptan Eşya Fiyat Endeksi'ne (TEFE) göre eklenen faizin %50'si indirilmektedir.

* Orman ve Su İşleri Bakanlığ'nın engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından işletilen milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte engelli olduklarını gösterir kimlik ya da belgelerini ibraz etme koşuluyla engellilerden ücret alınmamaktadır. Çadır ve karavan yeri ücretleri ise %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

* Türk Hava Yollarının (THY) engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? %40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, promosyon biletler hariç tüm iç hat biletlerde %25 indirim sağlanmaktadır. Yolcuların bu indirimden faydalanmaları için yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olduğunu gösteren bir belgeyi (T.C. Başbakanlik engelli kimlik kartı, sağlık kurulu raporu veya engelli ibaresi bulunan nüfus cüzdan) ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca 'refakatçi ile seyahat etmelidir' ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde, engelli yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçiye de promosyon biletler hariç tüm iç hat biletlerde %25 indirim sağlanmaktadır. Uçuşun 24 saat öncesinden belirtilmek şartıyla isteyen tüm yolculara ücretsiz olarak tekerlekli sandalye hizmeti sunulmaktadır. Engeli indirimi, Amerika çıkışlı düzenlenen biletlerde ve Türk Hava Yollar'nın taşıyıcı havayolu olmadığı code-share seferlerde uygulanmamaktadır.

* Şehirlerarası otobüs biletlerinde engelli yolculara yönelik ne tür indirimler uygulanmaktadır? Şehirlararası yolculuklarda %40 ve üzeri engel oranına sahip yolculara bilet fiyatları üzerinden %30 indirim yapilmaktadır.

* T.C. Devlet Demir Yolları engellilere yönelik hizmetleri nelerdir? Engelli vatandaşlar TCDD toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. İndirimden; %40 ve üzeri oranda engeli olduğunu engelli kimlik kartıyla gösterenler, %50 ve üzeri oranda engelli olduğunu engelli kimlik kartı ile gösteren bireyler ve beraberindeki bir refakatçisi yararlanabilmektedir.

* Engellilerde GSM ve Türk Telekom Hizmetlerinde indirim var mıdır? Engelli vatandaşlar, GSM operatörlerinin engelli hatlarından ve Türk Telekom hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmektedirler. Engelilerin bu indirimden yararlanmaları için, engelli sağlık kurulu raporları ile birlikte ilgili şirkete müracaat etmeleri yeterlidir